Dobra osobiste prawa cywilnego jako niezależna od prawa autorskiego podstawa ochrony interesów twórczych

Ochrona dobra osobistego, którym jest „twórczość” będzie przysługiwała jedynie wyjątkowo. Istotne jest rozdzielenie kwestii ochrony dobra osobistego jakim jest „twórczość artystyczna” od ochrony autorskich dóbr osobistych i ochronę powyższego dobra uniezależnić od przesłanki twórczości z art. 1 pr.aut. Istnieje wiele sytuacji, w których mimo tego, iż działalność człowieka nie spełnia przesłanek twórczości w sensie autorskoprawnym ma miejsce silny związek psychiczny osoby ludzkiej z efektami jej działalności intelektualnej. Stwierdzić należy, iż konstrukcja ochrony dóbr osobistych prawa powszechnego (art. 23 i 24 k.c.) powinna stać się niezależną podstawą ochrony interesów osobistych dotyczących efektów ludzkiej działalności intelektualnej, uniezależnioną od ochrony prawnoautorskiej. Jedynym kryterium świadczącym o naruszeniu opisywanej sfery interesów osobistych powinno być uniemożliwienie „samorealizacji osoby ludzkiej” lub dyskomfort psychiczny (zburzenie stanu spokoju życia psychicznego) oceniany w sposób obiektywny z punktu widzenia panujących w danym środowisku zapatrywań moralnych lub obyczajowych.

Jako wyjątek od ogólnej reguły uznać należy sytuację, w której wykorzystanie cudzej działalności intelektualnej pozbawionej cech „indywidualnego charakteru” powodować będzie tak istotne naruszenie „sfery psychiki” jej autora lub ograniczać jego „samorealizację w społeczeństwie jako osoby ludzkiej” aby uznać roszczenia pokrzywdzonego za uzasadnione. Jako że społeczeństwo staje się coraz bardziej wyczulone na kwestie związane z eksploatacją i prezentacją działalności intelektualnej, prawo cywilne z jednej strony nie powinno być obojętne na tego rodzaju zmiany i potrzeby społeczne z drugiej zaś rozsądna praktyka orzecznicza powinna wypracować taki poziom ochrony interesów osobistych, który nie będzie przeszkodą dla rozwoju nauki i kultury.

Może ci się też spodobać