Obszary praktyki

Zobacz

Nasze obszary praktyki

Prawo pracy

Wspieramy pracodawców w realizacji wymogów wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pomagamy określić zakres obowiązków i odpowiedzialności pracowników i współpracowników, a także ograniczyć ryzyko firmy w sytuacji kontroli lub sporu sądowego. Pracownikom pomagamy w walce o ich prawa, nie tylko o należne im odszkodowanie, ale przede wszystkim o ich godność i podmiotowość.

Prawo karne

Opracowujemy strategię procesową dla stron postępowania karnego. Pomagamy pokrzywdzonym sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentujemy ich na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych i subsydiarnych. Podejrzanym, oskarżonym i skazanym zapewniamy rzetelną pomoc prawną z uwzględnieniem najkorzystniejszej linii obrony.

Rozwody, spadki i podział majątku

Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych z rozwiązaniem małżeństwa, opieką nad dziećmi oraz alimentami. Staramy się, by w sprawie o rozwód skutecznie rozstrzygnąć o wszystkich problematycznych kwestiach, w tym o podziale majątku. Współpracujemy z mediatorami i psychologami, zwłaszcza w odniesieniu do władzy rodzicielskiej i sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi.

Prawo autorskie i prawo mediów

Stosujemy skuteczne metody określania obszarów wymagających zabezpieczenia związanych z prawem autorskim. Czynnie współpracujemy ze spółkami technologicznymi, IT i przedsiębiorstwami medialnymi. Zajmujemy się doradztwem z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa prasowego i ustawy o radiofonii i telewizji, dochodzeniem roszczeń, projektowaniem, negocjowaniem i opiniowaniem umów.

Prawo działalności gospodarczej

Zapewniamy pełną obsługę prawno-organizacyjną spółek prawa handlowego, procesów gospodarczych, opiniujemy i przygotowujemy umowy handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów eksportowych. Pomożemy w przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego związanego z zakupem, przejęciem lub przekształceniem przedsiębiorstwa lub innej spółki prawa handlowego, w tym due diligence.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Oferujemy kompleksowe usługi prawne w zakresie uzyskiwania wszelkiego rodzaju świadczeń z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania, ubezpieczeń prywatnych, renty z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, odszkodowań z OC sprawcy, w tym aktywne uczestniczenie w postępowaniu likwidacyjnym. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o odszkodowania medyczne, w tym za błąd lekarski.

Prawo własności przemysłowej

Chronimy twoje pomysły, markę, oryginalne rozwiązania, czy identyfikujące twoje przedsiębiorstwo znaki towarowe, oferujemy pełną obsługę prawną w dziedzinach związanych z własnością intelektualną, w tym przede wszystkim w zakresie prawa znaków towarowych, wynalazków i patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych. Pomagamy w negocjowaniu umów, w tym umów przenoszących prawa oraz licencyjnych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przez Urzędem Patentowym oraz w postępowaniach cywilnych z zakresu prawa własności przemysłowej.

Prawo przewozowe i spedycyjne

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną podmiotów świadczących usługi przewozowe, spedycyjne i logistyczne. Świadczymy pomoc prawną z zakresu opiniowania oraz przygotowania projektów umów stosowanych w transporcie, a także oferujemy wsparcie w procesie rozwiązywania wszelkich sporów związanych z wykonywaniem umów przewozu i spedycji, w tym również dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Prawo sztucznej inteligencji. Nowe technologie

Oferujemy wsparcie prawne dla deweloperów rozwijających nowatorskie projekty technologiczne, w tym w sferze wdrożenia sztucznej inteligencji (AI). Doradzamy w tym obszarze w zakresie prawa polskiego i regulacji międzynarodowych. W sferze generatywnej AI pomożemy w ustaleniu zasad wykorzystania utworów na potrzeby trenowania modeli sztucznej inteligencji, ochrony wytworów AI czy polityki wykorzystania wytworów AI w działalności twojej firmy. z uwzględnieniem sfery odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez systemy sztucznej inteligencji.

Prawo amerykańskie

Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących wykładni przepisów prawa federalnego, stanowego i lokalnego w USA. Współpracujemy z amerykańskimi prawnikami i pomagamy nawiązać z nimi kontakty w przypadku konieczności ustanowienia pełnomocnika przed sądami w Stanach Zjednoczonych.

Arbitraż międzynarodowy

Doradzamy na wszystkich etapach postępowania, przygotowujemy i opiniujemy klauzule arbitrażowe, zapewniamy pełną obsługę postępowań arbitrażowych, w tym również postępowań o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądów arbitrażowych.

Opinie eksperckie

Zajmujemy się sporządzaniem eksperckich opinii prawnych w zakresie: • prawa pracy • prawa autorskiego • prawa własności intelektualnej • prawa sztucznej inteligencji • prawa amerykańskiego • prawa karnego • prawa cywilnego