Obszary praktyki

arbitraz3

Prawo działalności gospodarczej

Zapewniamy pełną obsługę prawno-organizacyjną spółek prawa handlowego, obsługę procesów gospodarczych, opiniujemy i przygotowujemy umowy handlowe, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów eksportowych, a jeżeli jesteś zainteresowany, zakupem, przekształceniem lub przejęciem przedsiębiorstwa lub innej spółki prawa handlowego, pomożemy ci przeprowadzić cały proces inwestycyjny w tym również analizę due diligence. Współpracuje z czołowymi kancelariami prawnym na terenie Irlandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Francji i Słowacji, dzięki czemu zabezpieczymy twoje interesy w danym państwie.

autorskie

Prawo autorskie

Zapewniamy doradztwo prawne i obsługę procesową tak samym twórcom w zakresie ochrony ich praw, jak i przedsiębiorcom, szczególnie z branży marketingowej i IT, którym pomagamy legalnie i z proszanowniem interesów obu stron przenieść prawa na kontrahenta. Specjalizujemy się również w pomocy prawnej podmiotom, które stały się ofiarami trollingu prawa autorskiego, rozumianego również jako nadużycie praw przez podmiot przenoszący prawa czy udzielający licencji. Kancelaria udzieli Państwu profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie ochrony praw autorskich, praw pokrewnych, praw autorskich osobistych i majątkowych, prawa prasowego, praw autorskich zależnych, a także prawa autorskiego w Internecie. Doświadczenie i profesjonalny zespół to są te elementy, które odróżniają nas od innych.

rozwód zdjęcie

Rozwody i podział majątku

Oferujemy pomoc prawną w sprawach związanych z rozwodami, opieką nad dziećmi oraz alimentami. Staramy się, by w sprawie o rozwód skutecznie rozstrzygnąć o wszystkich problematycznych kwestiach wynikających z rozwiązania małżeństwa, w tym o podziale majątku. Współpracujemy z mediatorami i psychologami, zwłaszcza w odniesieniu do władzy rodzicielskiej i sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi.

arbitraz

Arbitraż międzynarodowy

Arbitrażu międzynarodowego nie należy się bać, jeżeli masz u swego boku profesjonalnego pełnomocnika. Doradzamy na wszystkich etapach postępowania, przygotowujemy i opiniujemy klauzule arbitrażowe, zapewniamy pełną obsługę postępowań arbitrażowych, w tym również postępowań o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroków sądów arbitrażowych.

karne

Prawo karne

Opracowujemy strategię procesową dla stron postępowania karnego. Pomagamy pokrzywdzonym sporządzić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz reprezentujemy ich na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego jako pełnomocnicy oskarżycieli posiłkowych i subsydiarnych. Podejrzanym i oskarżonym zapewniamy rzetelną pomoc prawną z uwzględnieniem najkorzystniejszej linii obrony. Skazanym oferujemy wsparcie prawne na etapie postępowania wykonawczego oraz reprezentujemy ich w sprawach odszkodowawczych.

intelektualne3

Prawo własności przemysłowej

Jeżeli chcesz chronić swoje pomysły, markę, oryginalne rozwiązania, czy identyfikujące twoje przedsiębiorstwo znaki towarowe, oferujemy pełną obsługę prawną w dziedzinach związanych własnością intelektualną w tym przede wszystkim w zakresie prawa znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych.

ameryka

Prawo amerykańskie

Zajmujemy się sporządzaniem opinii prawnych dotyczących wykładni przepisów prawa federalnego, stanowego i lokalnego w USA. Współpracujemy z amerykańskimi prawnikami i pomagamy nawiązać z nimi kontakty w przypadku konieczności ustanowienia pełnomocnika przed sądami w Stanach Zjednoczonych. Wskazujemy i wyjaśniamy regulacje, które są stosowane w odniesieniu do konkretnych materialnych i procesowych sytuacji prawnych. Reprezentujemy polskie i amerykańskie firmy w relacjach biznesowych, jak również klientów indywidualnych w sporach rodzinnych i majątkowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę w języku angielskim.

zamowienia

Prawo pracy

Służymy pomocą naszym klientom w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Usługi prawne kancelarii polegają w szczególności na:

  • udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych
  • negocjowaniu i przygotowywaniu umów o pracę, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich
  • przygotowywaniu umów o zakazie konkurencji
  • pomocy i uczestnictwie w negocjacjach z pracownikami i związkami zawodowymi
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
  • reprezentowaniu pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym
  • spory prawne
oswiatowe

Prawo oświatowe

Jako osoby zaangażowane w działalność rad rodziców, doskonale rozumiemy, że aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące statusu rad rodziców wymagają interpretacji pod kątem realnych instrumentów prawnych, z których rady rodziców mogą korzystać. Wyjaśniamy, jak założyć radę rodziców w szkole, opracowujemy projekty regulaminów oraz zapewniamy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych.

spoldzelcze

Prawo spółdzielcze

Nasi eksperci od lat wspierają ruch spółdzielczy. Pomoc prawna udzielana spółdzielniom dotyczy procesu ich zakładania, funkcjonowania, likwidowania. Obejmuje ona także reprezentowanie spółdzielni w sporach z podmiotami zewnętrznymi. Nasza pomoc dotyczy w szczególności następujących zagadnień: doradztwo, apelacje i skuteczna kasacja w sprawie o żądanie zwrot wkładów przez członków po połączeniu spółdzielni; ekspertyzy o projektach ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych, opinie o zagadnieniach nadzorczych podlegających Komisji Nadzoru Finansowego, opiniowanie statutu instytucji finansowej podlegającej nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a także opinie dotyczące nabycia przez przedsiębiorcę rzeczy współfinansowanej ze środków unijnych, zasiedzenia nieruchomości przez przedsiębiorcę, skutków uchylenia przez WSA decyzji o pozwoleniu na budowę w procesie inwestycyjnym zagranicznego przedsiębiorcy.

Boeing 747-400

Odszkodowania lotnicze

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie odszkodowań lotniczych. Pomagamy pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu odszkodowania za opóźnione, odwołane lub zmienione loty.